سخن روز: اگر میخواهید ثروتمند باشید،قاعده ی اصلی این است که به دیگران بیاموزید چگونه ثروتمند باشند {رابرت کیوساکی}

سیاست حفظ اسرار


سیاست حفظ اسرار

وب سایت  آگهی همشهری به حفظ اسرار خصوصی و شخصی شما متعهد است.

وب سایت  آگهی همشهری اطلاعـات شخصی شمارا به دیگران نمی فروشد، مبادله نمی نماید و اجـاره نمی دهد.

کلیه اطلاعات جمع آوری شده توسط وب سایت  آگهی همشهری به صورتی ایمن نگهداری می گردند.

وب سایت  آگهی همشهری حق شما را در دسترسی به اطلاعات شخصی که درباره شماگردآوری کرده ایم ونیز انجـام هرگونه تغییرات در آنها بنـا به صلاحدید شخصی شما را درهـرزمـان محترم می شمارد.

اطلاعاتی که وب سایت  آگهی همشهری درباره کاربران وب سایت جمع آوری می نماید تنها با اهداف پژوهشی وفعالیتهای بازاریابی با کسب اجازه بکارمی برد. یافته های تحقیقات تنها بشکل انبوه به وب سایت  آگهی همشهری گزارش می شوند. اطلاعاتی که بصورت شخصی قابل شناسائی باشند، مگر با اجازه فرد، گزارش نمی شود.

وب سایت  آگهی همشهری حق شما را در خروج ازهرگونه پژوهش مصرفی انجام شده ودرحال انجام در هرزمان محفوظ ومحترم می شمارد.

وب سایت  آگهی همشهری گاه به گاه، با ارسال پست الکترونیکی اطلاعاتی را که مفید تشخیص می دهد، ازجمله اطلاعات درباره خدمات جدید به اطلاع شما می رساند. سیاست ما اینست که تنهابرای مشتریانی که اجازه می دهند نامه الکترونیکی ارسال کنیم ودرهر نامه الکترونیکی آموزش هائی در رابطه بانحوه خروج از لیست مخاطبین پست الکترونیکی خود راگنجانده ایم.

اگروب سایت  آگهی همشهری تصمیم به تغییر سیاست خود درزمینه اطلاعات خصوصی بگیرد شمارا از طریق نامه الکترونیکی بهinfo@hamshahriagahi.com یا از طریق وب سایت hamshahriagahi.com مطلع خواهد نمود.

نحوه احراز هویت

احراز هویت وظیفه قانونی ماست ، لذا چنلنچه در زمان بندی ارائه خدمات موفق به احراز هویت

سفارش دهنده با نشانی های اعلامی ، به دلیل در دسترس نیودن سفارش دهنده نشویم ،

حق به تاخیر انداختن خدمت درخواستی به اولین روز کاری بعد را برای خود محفوظ

داشته و دلایل فوق به اطلاع مشتری خواهد رسید.

 
آمار

  • کاربران:139
  • کل:5,948,968
به همشهری آگهی امتیاز دهید: